Souhlas se zpracováním cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies, aby bylo možné zpracovávat návštěvnické interakce. Jejich použití je však možné pouze po Vašem souhlasu. Prohlášení o používání cookies.

Zainteresované organizace

České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN)
ČSODN představuje klíčovou neziskovou organizaci v oblasti ponehodové péče v ČR. Spolupracuje s řadou organizací na státní, neziskové i firemní úrovni včetně médií, což umožňuje nejen vzájemnou informovanost mezi jednotlivými organizacemi a veřejností, ale také propojenost souvisejících a navazujících odborných i občanských služeb. ČSODN bude do projektu zapojeno prostřednictvím konzultační a poradenské činnosti svých zástupců. Každé tři měsíce bude probíhat schůzka klíčových řešitelů projektu se zodpovědnou osobou za stranu ČSODN, na které bude vyhodnocena dosavadní správnost řešení projektu. Současně bude po celou dobu řešení projektu konzultováno směřování výstupů pro zvýšení použitelnosti a uplatnitelnosti plánovaných výsledků v praxi tak, aby implementací vytvořených postupů bylo dosaženo cíle projektu. ČSODN zajistí prostřednictvím pověřené osoby zpětnou vazbu na výstupy projektu tak, aby měl předkladatel možnost před termínem jejich odevzdání tyto výstupy dopracovat dle jeho požadavků.
Asociace dopravních psychologů (ADP)
ADP sdružuje kvalifikované dopravní psychology v ČR, kteří se profesionálně zabývají psychologií dopravy a veškerými fenomény, které z psychologického hlediska k dopravě náleží. Členové ADP jsou přibíráni jako experti k řešení širokého spektra problémů bezpečnosti dopravy z hlediska lidského činitele. ADP potvrdila zájem o výsledky projektu. Výsledky bude šířit svým členům a relevantním institucím a osobám s využitím své partnerské sítě (např. prostřednictvím webových stránek asociace či osobního předání na valné hromadě asociace). ADP bude díky know-how svých členů rovněž pomáhat s nastavením propojení krátkodobé a dlouhodobé péče.
Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)
ČAP je profesní organizace psychoterapeutů v ČR, která mimo jiné vede "seznam kvalifikovaných psychoterapeutů" a pořádá odborné akce. ČAP potvrdila zájem o výsledky projektu. Výsledky bude šířit svým členům a relevantním institucím a zároveň bude pomáhat s vytvořením sítě terapeutických pracovníků schopných poskytovat dlouhodobou ponehodovou péči.
Integrovaný záchranný systém (IZS) – zastoupen složkou Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
IZS je systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Jeho základními složkami jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému. V případě zásahu více složek IZS je velícím na místě zpravidla příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Psychologové Hasičského záchranného sboru vytvářejí, odborně vzdělávají a zaštiťují systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům a také osobám zasaženým mimořádnou událostí. V každém kraji je jmenován tzv. tým posttraumatické péče (dále jen „TPP“), jehož koordinátorem je psycholog sboru daného kraje. Členy TPP jsou příslušníci nebo zaměstnanci HZS ČR, kteří mají nad rámec svých pracovních povinností zájem o pomoc lidem také touto formou. Každý člen TPP prochází výcvikem v CISM (Critical Incident Stress Management) a rovněž odbornou přípravou v poskytování první psychické pomoci, jejímž cílem je stabilizace psychického stavu zasažené osoby tak, aby se situace pro zasaženého již nezhoršovala, byl dodán pocit bezpečí, zajištěny základní potřeby a případně předání do další péče. V současné době je u HZS ČR jmenováno do TPP 276 členů. Psychologická služba Hasičského záchranného sboru bude šířit výsledky projektu mezi své pracovníky a členy Týmu posttraumatické péče. Tímto budou přímo implementovány do praxe poznatky související s částí KD psychologické péče (krizové intervence). Současně bude zajišťovat informovanost účastníků dopravních nehod o možnostech kvalifikované DD psychologické péče a předávat edukační materiály vytvořené v rámci projektu.
logo
tel: +420 541 641 711
fax: +420 541 641 712
Líšeňská 33a 636 00 Brno
Kontaktní e-mail: cdv@cdv.cz
Stránky
Dôležité odkazy
Ponehodovapece Copyright © 2022