Na co mám nárok po dopravní nehodě

1. Bolestné – patří mezi nejčastěji uplatňované nároky při zranění v důsledku dopravní nehody. Toto odškodnění lze uplatnit, jak u lehčích typů zranění jako jsou například pohmožděniny, tak u středně závažných a vážných zranění. V praxi tento proces probíhá tak, že poškozený obdrží od pojišťovny viníka nehody formulář, který je vyplněn ošetřujícím lékařem podle Metodiky nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tento formulář je následně zaslán zpět pojišťovně, která vyplatí stanovenou míru odškodného.

2. Ošetřovné a náklady na léčení – osoba, která utrpěla zranění při dopravní nehodě, má právo na úhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o své zdraví. Jedná se například o náhradu nákladů na léky, zdravotní pomůcky, rehabilitace, doplňky výživy a náhradu nákladů na cesty k lékaři, což se týká i blízkých osob. V tomto případě je zapotřebí evidovat všechny stvrzenky a faktury, na základě kterých, jsou celkové náklady vyčísleny. Poškození, kteří jsou po ošetření lékařem nebo ukončení hospitalizace v nemocnici propuštěni do domácího ošetřování, jsou v důsledku svého zdravotního stavu často několik týdnů i měsíců odkázáni na péči třetí osoby, která jim pomáhá například s osobní hygienou, vařením, úklidem, nakupováním a údržbou domácnosti. Pro výpočet plnění se vychází z průměrných sazeb sociálních pracovníků, kteří takovou péči poskytují v rámci výkonu svého povolání.

3. Ztížení společenského uplatnění v důsledku tzv. trvalých následků zranění – peněžitá náhrada poškozenému náleží tehdy, pokud ho i po ustálení zdravotního stavu (zpravidla po uplynutí jednoho roku od nehody) následky zdravotního omezení stále omezují v běžném životě.

4. Nároky na ušlý příjem – nárok na ušlý příjem vzniká v rámci doby pracovní neschopnosti, v některých případech může tento nárok vznikat také po jejím ukončení, pokud poškozenému utrpěná zranění znemožňují dosáhnout výše původního příjmu. Při výpočtu výše odškodného se vychází z rozdílu průměrného výdělku, kterého dosahoval poškozený před svým zraněním, a vyplacenými nemocenskými dávkami. V případě podnikatelů se pak vychází z daňových přiznání za předcházející roky.

5. Odškodnění pozůstalých – v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví mají manžel, rodič, dítě nebo jiná blízká osoba nárok na peněžitou náhradu vyvažující jejich duševní útrapy. Pomocnými kritérii při rozhodování o výši odškodného v případě ztráty blízké osoby jsou zejména intenzita vzájemného vztahu, věk, forma zavinění, způsob chování viníka nehody aj. V případě zvlášť závažného ublížení na zdraví jsou pomocnými kritérii rozsah a závažnost samotného zranění, délka a případné komplikace v rámci léčby, riziko trvalých následků a další okolnosti, v jejichž důsledku mohou blízké osoby pociťovat duševní útrapy. Pozůstalí, kterým zesnulý ke dni smrti poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, mají po jeho úmrtí právo na náhradu těchto nákladů. V rámci odškodnění mohou pozůstalí požadovat také peněžitou náhradu nákladů spojených s pohřbem.

Mimosoudní vyrovnání a mediace

1 · Alternativním způsobem řešení může být mimosoudní urovnání následků dopravní nehody, kdy dochází ke zjednodušení celého trestního řízení, které zpravidla bývá výhodné pro obě strany – absence záznamu v rejstříku trestu a na druhé straně možnost domluvy finanční kompenzace nad rámec standartního plnění pojišťovny.

2 · Mediace představuje určitou platformu – možnost promluvit si o dopadech, prožitcích a strastech mezi účastníky nehody. Nechceme tvrdit, že je mediace vhodným nástrojem pro všechny případy, nicméně za předpokladu oboustranného souhlasu, může mít významně pozitivní dopad na psychický stav viníků, poškozených, případně . i pozůstalých po dopravní nehodě. Celá služba je zdarma, je dobrovolná a kdykoliv z ní může člověk vystoupit.

+420 541 641 711barbora.sulikova@cdv.czdavid.cervinka @cdv.cz

Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Copyright © 2023
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.